Gæster, Guests, Gäste

Gæster i sommerhusområdet Lemgaarden skal være opmærksomme på følgende:

 • Kør hensynsfuldt, ikke over 20 km i timen.
 • Parker på grunden – så vidt muligt ikke på rabat og vej.
 • Undgå støjforurening. Det gælder også lyd fra radio, tv og musikanlæg.
 • Før hunde i snor og fjern efterladenskaber.
 • Afbrænding af bål eller affald er ikke tilladt.
 • Sort affaldsbeholder påført ”Restaffald” benyttes til almindeligt husholdningsaffald.
 • Grå affaldsbeholder benyttes til papir (aviser, ugeblade og reklamer).
 • På strandgrunden findes affaldsposer til dåser og til øvrigt affald. Poserne tømmes ikke regelmæssigt, og må kun benyttes af strandgrundens gæster. Der må ikke lægges organisk affald i poserne.
 • Udsætning af både og brug af båderampe og bådebro aftales med Grundejerforeningen Lemgaarden.
 • Fortøjning af både ved badebro er ikke tilladt.
 • Postkasser findes ved Brugsen i Strøby og Centret i Strøby Egede.
 • Flaske- og glascontainere findes ved Brugsen i Strøby og Centret i Strøby Egede.

Vi håber, I vil nyde jeres ophold i området.

Guests in the holiday cottage area, Lemgaarden, shall observe the following:

 • Drive carefully, not more than 20 km/hour (15 mph).
 • Park the car on the premises – preferably not alongside the road.
 • Avoid noise pollution. This includes sound from radio, television and music devices.
 • Keep dogs on a leash and remove droppings.
 • Bonfires and burning of rubbish are disallowed.
 • Black waste bin designated “Restaffald” is used for ordinary household waste.
 • Gray waste bin is used for paper (newspapers, magazines and advertisements)
 • On the beach grounds there are waste bags for cans and other waste. The bags are not regularly emptied and may only be used by guests of the beach. Do not put any organic waste in the bags.
 • Launching of boats and the use of the ramp and boat jetty can be done at the discretion of the houseowners association Lemgaarden.
 • Mooring of boats at the bathing jetty is disallowed.
 • Mailboxes are located at “Brugsen” in Strøby and at the center of Strøby Egede
 • Bottle and glass containers are located at “Brugsen” in Strøby and at the center of Strøby Egede

We hope you will enjoy your stay in the area.

Gäste im Sommerhausgebiet Lemgaarden sollen Folgendes beachten:

 • Bitte fahren Sie rücksichtsvoll – nicht mehr als 20 Stundenkilometer.
 • Auf dem Grundstück parken – so weit wie möglich nicht auf Gehsteig und Straße.
 • Bitte vermeiden Sie Lärmverschmutzung. Das gilt Geräusch von Radio, TV und Stereoanlage.
 • Hunde an der Leine führen und Exkremente entfernen.
 • Abrennen des Feuers und des Abfalls ist nicht erlaubt.
 • Schwarzer Abfallbehälter für Restmüll wird für den normalen Hausmüll verwendet.
 • Grauer Abfallbehälter wird für Papier (Zeitungen, Illustrierten und Werbungen) verwendet.
 • Auf dem Strandgrundstück sind Müllsäcke für Dosen und andere Abfälle. Die Säcke werden nicht Regelmäßig entleert und dürfen nur von Gästen des Strandgrundstücks verwendet werden. Legen Sie keine organischen Abfälle in die Säcke.
 • Das Starten von Boote und die Verwendung der Bootrampe und der Brücke werden mit dem Landbesitzverband Lemgaarden verabredet.
 • Festmachen der Boote an die Badebrücke ist nicht erlaubt.
 • Briefkasten finden Sie an Brugsen in Strøby und Strøby Egede Center.
 • Flasche – und Glascontainer finden Sie an Brugsen in Strøby und Strøby Egede Center.

Wir hoffen, dass Sie den Aufenthalt im Gebiet genießen werden.

[Indhold på disse demonstrations-sider er stillet til rådighed af Grundejerforeningen Lemgaarden]